Fakulta sportovních studií

Ostatní
Hala fakulty sportovních studií MU - Kamenice 5, Brno 625 00 | mapa

Posláním fakulty je vzdělávat odborníky pro potřeby sportu ve veškerých edukačních procesech a propagovat atributy zdravého způsobu života jako nutné součásti moderního životního stylu. Fakulta aplikuje a rozvíjí poznatky tělovýchovného lékařství pro potřeby sportu a sportovní výchovy, předává nejnovější poznatky z oblasti regenerace a výživy ve sportu i v běžném životě, připravuje kvalifikované odborníky pro edukativní aktivity v sociální a volnočasové oblasti, dále vzdělává odborníky v oblasti managementu sportu. Věnuje také pozornost speciálním výukovým procesům nutným pro profesionální činnost bezpečnostních složek.

Učitelé fakulty se kromě pedagogické práce věnují i práci vědecké. Ve vědecko-výzkumné činnosti se pozornost soustřeďuje na tři strategické směry: Dynamickou a kinematickou analýzu lidského pohybu, Biomedicínské aspekty pohybu a Společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu. Fakulta spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť.

Fakulta sportovních studií vzdělává učitele tělesné výchovy pro potřeby škol všech stupňů, zajišťuje doktorské studium ve studijním oboru kinantropologie, vzdělává odborníky pro potřeby sportu včetně udělování licencí ve vybraných sportovních odvětvích. Veškeré studium je realizováno dvoustupňově s důrazem na prostupnost bakalářského a magisterského studia mezi různými vysokými školami stejného typu. Magisterské studium je zaměřeno na studium učitelství tělesné výchovy. Doktorský studijní program kinantropologie je určen absolventům magisterského studijního programu na vysokých školách. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané studiem v magisterském studijním programu a získat schopnosti samostatné vědecké práce.

Možnosti uplatnění jsou široké. Absolventi bakalářského studia je najdou ve školních klubech či družinách, jako organizační pracovníci či manažeři občanských sdružení, fit-center, soukromých sportovních klubů nebo bezpečnostních složek. Absolventi magisterského studia učitelství najdou uplatnění jako učitelé na základních a středních školách. Absolventi doktorského studia najdou své profesní místo jako učitelé a vědečtí pracovníci v oboru kinantropologie na vysokých školách.